Ontwerp-Manifest

 Inleiding

Hieronder treft u de tekst aan van een manifest tegen eenzaamheid dat wij u voorleggen. Graag willen we uw steun voor dit manifest, en daarmee voor de strijd tegen eenzaamheid binnen onze gemeente. Met dit manifest vormen we een lokale coalitie tegen eenzaamheid.

In de tekst staat wat gevraagd wordt van de deelnemende partijen. Maar het is waarschijnlijk even belangrijk te vermelden wat nadrukkelijk niet gevraagd wordt.

Wat van de deelnemende organisaties en verenigingen gevraagd wordt is, om als het om eenzaamheid gaat, te blijven doen waar ze goed in zijn en waar ze voor bestaan. Ofwel: het inzetten van de eigen kernkwaliteiten.

Met de coalitie wordt beoogd:

  • Een verbetering van de signalering van problematische eenzaamheid
  • Een oplossingsgerichte inzet van partijen die van elkaar weten wat ze wel en niet kunnen, en die waar nodig en nuttig dingen in samenwerking en samenhang aanpakken.

Wat dus niet gevraagd wordt is dat organisaties en verenigingen extra werk hebben aan de coalitie. Wellicht komen er meer hulpvragen op u af, maar daar staat tegenover dat er ook hulpvragen zijn die u met andere organisaties kunt delen. Maar extra werk in de vorm van administratie, coördinatie en het bijwonen van veel vergaderingen is nadrukkelijk niet aan de orde.

Namens de Kerngroep Coalitie tegen Eenzaamheid Schinnen

Guus van Egdom
Vrijwilliger/projectcoördinator

5 september 2018

 

 

Naar een meldpunt problematische eenzaamheid gemeente Schinnen.
Een eerste verkenning

5-9-2018
Guus van Egdom
Consultant Civil Society

Ontwikkeling:

Binnen de gemeente Schinnen bestaat het voornemen een meldpunt voor problematische eenzaamheid op te zetten. Voor de concrete opzet van het meldpunt zal een projectplan worden gemaakt waarvoor de inhoudelijke inbreng en de steun van de coalitiepartners worden gezocht. De steun van de coalitiepartners is een bestaansvoorwaarde van het meldpunt. Wat we bij deze eerste aanzet van coalitiepartners vragen is een positieve grondhouding ten aanzien van de ontwikkeling van een dergelijk meldpunt en de bereidheid mee te denken in de verdere ontwikkeling.

Het idee is dat dit meldpunt een vrijwilligersorganisatie is die wel onderdak zal zoeken bij een van de in de regio werkende zorg/welzijnsorganisaties.

 Ontwerp-protocol:

Het is vanzelfsprekend dat bij dit meldpunt situaties van problematische eenzaamheid van individuele burgers kunnen worden gemeld. Vanuit het meldpunt zal vervolgens met de betrokken burger een afspraak voor een gesprek worden gemaakt.

Voorwaarde voor het maken van een gespreksafspraak met de betrokkene is dat deze daarmee instemt. Dit zal dan ook als eerste bij de melder worden gecheckt. Is de instemming van de burger er niet expliciet, dan zal dit vanuit het meldpunt met de melder worden besproken, en waar nodig zal de melder worden geadviseerd over de beste manier om duidelijkheid over de instemming van de burger te verkrijgen.

Zonder instemming zal geen contact worden opgenomen. Wel kan de melder als dit relevant is in contact worden gebracht met bemoeizorg.

Wanneer er instemming is met een gesprek, dan gaat een vrijwilliger van het meldpunt dit gesprek met de betrokkene aan.

Vrijwilligers van het meldpunt zullen worden getraind in het voeren van een dergelijk gesprek.

 Training

Een gesprek voeren over eenzaamheid en mogelijke oplossingen vraagt naast empathie zeer zeker ook inzicht in de problematiek. Voorts is de wijze waarop men een gesprek van wezenlijk belang.  Vandaar ook dat het meldpunt dient te werken met getrainde vrijwilligers. De training zal qua inhoud en vormgeving professioneel moeten worden opgezet en geleid.

Vrijwilligers

De keuze voor vrijwilligers die vanuit het meldpunt werken is zowel pragmatisch als inhoudelijk. Inhoudelijk vanuit de gedachte dat een eerste contact over eenzaamheid niet gebaat is bij een zekere professionele distantie. Pragmatisch vanwege de kosten.

gve