Het Eenzaamheidsproject van de Gemeente Beekdaelen

Doel van het project:

Het eenzaamheidsproject Beekdaelen heeft als doel om te komen tot een betrouwbare structuur waar burgers voor informatie en steun kunnen aankloppen als zij ofwel zelf problematische eenzaamheid ervaren dan wel die menen te signaleren bij een ander.

Toelichting op deze doelstelling

De ervaring leert dat mensen niet gemakkelijk over hun eenzaamheidsgevoelens praten, ook al zouden ze er dolgraag iets aan willen doen. En ook al heb je je over je persoonlijke belemmeringen heen gewerkt, dan nog is het niet vanzelfsprekend dat je weet met wie je er over kunt praten, en wat dan het resultaat van zo’n gesprek zou kunnen zijn. Het is zeer begrijpelijk dat je niet met je verhaal langs vele deuren wil gaan in de hoop dat er toevallig een goede deur tussen zit. Maar wat nu, als je zeker zou weten dat als je op díé deur klopt, je gehoord wordt, begrepen wordt en gesteund in het vinden van verlichting? De ambitie van dit project is, er voor te zorgen dat zo’n deur er komt. En niet alleen willen we een betrouwbaar adres creëren voor je verhaal, er moet ook de nodige kracht achter zitten om je te kunnen steunen in het traject naar een oplossing van je problematiek. Zo moeten we goed zicht hebben op de mogelijkheden die er al bestaan en waar je gebruik van zou kunnen maken. Maar als het bestaande geen oplossing biedt, dan moeten we in staat zijn om samen een op maat gesneden oplossing tot ontwikkeling te brengen. “Samen” betekent hier: samen met de betrokkene en samen met de juiste professionele- en vrijwilligersorganisaties.

Doelgroep

Hoewel de verwachting is dat eenzaamheidsprojecten zich met name richten op ouderen, is het de ambitie in dit project om een inzet te plegen voor alle leeftijdscategorieën. Dat is allerminst simpel omdat de meest effectieve benadering voor de verschillende leeftijdscategorieën sterk zal verschillen. Op dit moment is het project om praktische redenen nog gericht op ouderen, en voor een beperkter deel van de inzet op jongeren. Dit wetende dat de eenzaamheidsproblematiek in de leeftijdsgroep rondom het veertigste levensjaar minstens even indringend is en dus op enig moment nadrukkelijker in beeld zal moeten komen.

Projectorganisatie:

Het project is een samenwerking van een burgerinitiatief en de gemeente Beekdaelen. Op dit ogenblik wordt het project getrokken door Guus van Egdom, oud voorzitter van de Seniorenraad Schinnen en lid van het Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen. Ook is hij betrokken bij een provinciaal project tegen eenzaamheid van de KBO Limburg, samen met de GGD-en, de Stichting Burgerkracht en de beide Limburgse universiteiten (Maastricht en Open Universiteit). De gemeente Beekdalen wordt in deze vertegenwoordigd door wethouder Jeannette Quadvlieg die zich ook in haar Schinnense tijd als wethouder samen met Guus van Egdom voor eenzaamheidsbestrijding heeft ingezet. (klik hier voor nadere informatie).

Acties

  • Inventariseren wat er aan initiatieven binnen de gemeente Beekdaelen bestaan en wie er hoe gebruik van kan maken.
  • Opzet projectplan voor een meldpunt inclusief de ontwikkeling van een cursus voor vrijwilligers gericht op gespreksvoering rondom eenzaamheid.
  • Netwerkontwikkeling een steun aan bestaande projecten zoals bijvoorbeeld Sociaal Vitaal (Parc de Oirsprong) en “Even d’r Uit” (samen met Buurtzorg, Steunpunt Mantelzorg en Alfa Sport) en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
  • Regionale en Provinciale samenwerking (o.a. KBO Limburg project)
  • Publiciteit (o.a. Facebookpagina met web-pagina’s in het verlengde)

Rode draad

Wat bij dit alles als een rode draad door het project loopt is de behoefte om met mensen in gesprek te komen. Met mensen die eenzaam zijn. Maar zeker ook met mensen die last hadden van eenzaamheid maar daar een oplossing voor hebben gevonden. Uiteindelijk gaat het er om eenzaamheid beter te begrijpen zodat we mensen met eenzaamheidsproblemen gerichter kunnen steunen.

Tenslotte

Misschien hadden we het als eerste moet opmerken, maar wat we hier als Eenzaamheidsproject Beekdaelen aanmerken, is natuurlijk niet het enige eenzaamheidsproject dat binnen de gemeentegrenzen te vinden is. Integendeel. Er zijn vele initiatieven en projecten op dit gebied. Wat hier het Eenzaamheidsproject Beekdaelen genoemd wordt, is een project gericht op het verbinden van alles wat er binnen de gemeente opgezet is, en het vinden van nieuwe wegen daar waar die nodig zijn. Dit met erkenning en waardering voor alles wat er op het gebied van eenzaamheidsbestrijding al binnen de gemeente gebeurt.  Die erkenning en waardering willen we ook graag tot uitdrukking brengen in de week tegen de eenzaamheid in oktober van dit jaar. Dit doen we door het uitbrengen van een krant waarin aan alle initiatieven worden gepresenteerd, met daarbij de stille hoop dat er vanuit die initiatieven wat extra’s gebeurt tijdens die Nationale Week, die wonderlijk genoeg elk jaar tien dagen duurt (dit jaar van 1 tot en met 8 oktober).